Algemene Voorwaarden: Tasman Professionals

Art 1:     Definities

 1. Tasman Professionals: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tasman Professionals bv. en de aan Tasman Professionals gelieerde entiteiten.
 2. Opdrachtgever; de natuurlijk- of rechtspersoon met wie Tasman Professionals de Opdracht wordt aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met Tasman Professionals wenst aan te gaan.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Tasman Professionals op grond waarvan Tasman Professionals werkzaamheden verricht op het gebied van arbeidsbemiddeling ten behoeve van de Opdrachtgever.
 4. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Tasman Professionals wordt geworven en geselecteerd en mondeling het zij schriftelijk wordt voorgesteld ter vervulling van een Opdracht.
 5. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Nederlands Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
 6. Bemiddelingsfee: de door Opdrachtgever aan Tasman Professionals verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

Art. 2: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen en offertes van Tasman Professionals, voorstellen van kandidaten door Tasman Professionals en opdrachten aan Tasman Professionals zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Tasman Professionals schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren de algemene voorwaarden van Tasman Professionals te allen tijde.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Tasman Professionals is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 5. Indien Tasman Professionals met de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de Opdrachtgever andere mondelinge telefonische, schriftelijke, e-mail, of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht schriftelijke bevestiging van Tasman Professionals.
 6. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Tasman Professionals en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Art. 3: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Tasman Professionals en Opdrachtgever komt tot stand door middel van een akkoordverklaring van de Opdrachtgever met betrekking tot het aanbod van Tasman Professionals.
 2. Tasman Professionals stelt vrijblijvend op “no cure no pay” basis kandidaten voor aan Opdrachtgever zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW- gegevens van kandidaten.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Tasman Professionals kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 5. De Opdrachtgever wordt, met inachtneming van artikel 3 lid 2, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Tasman Professionals is pas gerechtigd de overeengekomen bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden, een Arbeidsovereenkomst aangaat met een door Tasman Professionals aangedragen kandidaat.

Art. 3: Werkwijze en informatieverstrekking

 1. De wijze van opdracht tussen Tasman Professionals en Opdrachtgever komt tot stand door middel van een akkoordverklaring van de Opdrachtgever met betrekking tot het aanbod van Tasman Professionals.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Tasman Professionals kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Tasman Professionals tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn zoals onder andere informatie over de te verrichten taken, de functie-eisen, de organisatie, de arbeidvoorwaarden. De Opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie genoemd in artikel 3 lid 4, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Tasman Professionals. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde gegevens niet op tijd aan Tasman Professionals zijn verstrekt heeft Tasman Professionals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Tasman Professionals relateert de door de Opdrachtgever verstrekte informatie aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor de Opdracht in aanmerking komende Kandidaten. Op basis hiervan bepaalt Tasman Professionals naar beste kunnen welke kandidaat aan de Opdrachtgever wordt gepresenteerd. Hierbij gaat Tasman Professionals ervan uit dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt en/of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
 6. Referenties van Kandidaten worden door Tasman Professionals alleen na overleg met en na uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van kandidaat ingewonnen.
 7. Tasman Professionals is gerechtigd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – bij uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 8. Tasman Professionals en Opdrachtgever zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van de totstandkoming van deze Opdracht.

Art. 5: Kandidaten en Zorgvuldigheid

 1. De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Tasman Professionals is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte (persoon-) gegevens.
 2. Opdrachtgever is gehouden, binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan, verslag te doen aan Tasman Professionals.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 4. Indien een door Tasman Professionals benaderde kandidaat zich buiten Tasman Professionals om aan de opdrachtgever voorstelt wordt deze kandidaat aangemerkt als Tasman Professionals kandidaat.
 5. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.
 6. Bij overtreding van artikel 5 lid 5 geldt een namens Tasman Professionals een direct opeisbare vordering van EUR 10.000 per gebeurtenis, alsmede een vordering van EUR 1.000,00 per dag gedurende de duur van de overtreding.
 7. De sanctie in lid 6 laat het recht van Tasman Professionals voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 8. Als bewijsvoering voor het aantonen van een gebeurtenis als genoemd in artikel 4 en 5 zijn de Kandidaat gegevens met bijbehorende datum en koppeling aan opdrachtgever in het Tasman Professionals systeem voldoende.
 9. Indien Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts) persoon van de Opdrachtgever, gedurende twaalf maanden na het eindigen van de Opdracht met een bij Tasman Professionals geïntroduceerd – en door Opdrachtgever afgewezen – Kandidaat rechtsreeks voor zich, dan wel doormiddel van en / of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, leidt dit tot onmiddellijk verschuldigd worden door Opdrachtgever aan Tasman Professionals van de in Opdrachtbevestiging overeengekomen Bemiddelingsfee.

Art. 6: Aansprakelijkheid

 1. Tasman Professionals kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en / of verliezen –waaronder begrepen gevolgschade –als gevolg van handelen en / of nalaten van een door Tasman Professionals voorgestelde kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks door zich en / of middels derden dan wel voor derden , (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Tasman Professionals, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 2. Tasman Professionals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen Tasman Professionals en de opdrachtgever.
 3. Tasman Professionals zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van zijn onderzoeksplicht. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 4. Tasman Professionals aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 5. Tasman Professionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt door dat Tasman Professionals is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Art. 7: Bemiddelingsfee en kosten

 1. Door Opdrachtgever is de overeengekomen Bemiddelingsfee aan Tasman Professionals verschuldigd zodra er tussen Opdrachtgever en / of middels dan wel door derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook met kandidaat tot stand komt. De Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Tasman Professionals een kopie van de Arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 2. De Bemiddelingsfee bedraagt 23% van het tussen de Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis (ook indien het een parttime functie betreft) te vermeerderen met de van toepassing zijnde vaste toeslagen, een gegarandeerde bonus, een 13e maand/periode of winstdeling en BTW. Het bruto jaarsalaris omvat tevens 8% vakantietoeslag.
 3. Advertentiekosten: in overleg met de Opdrachtgever stelt Tasman Professionals een advertentie op en  adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. In geval uit een voorselectie meerdere Kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden, is Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat de Bemiddelingsfee te voldoen.

Art. 8: Facturen

 1. Na ondertekening/aangaan van de Arbeidsovereenkomst met de kandidaat, zal aan Opdrachtgever een factuur gestuurd worden ter hoogte van de overeengekomen Bemiddelingsfee.
 2. De facturen van Tasman Professionals dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Na het verstrijken van de factuurdatum ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 7 dagen.
 4. Indien Opdrachtgever met het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal Opdrachtgever een aanmaning van Tasman Professionals ontvangen met een laatste termijn van 14 dagen waarin opdrachtgever aan de betaling moet voldoen. Als betaling na aanmaning uitblijft, is Tasman Professionals gerechtigd de vordering uit handen te geven, wat betekent dat opdrachtgever de BTW niet zal kunnen verrekenen en de buitengerechtelijke incassokosten met het BTW tarief worden verhoogd. Ook zullen de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €150,00.

Art. 9: Auteursrecht

 1. Op de teksten, te vinden op de website van Tasman Professionals of andere media (hard copy, email, etc.) van Tasman Professionals, zijn de bepalingen betreffende het intellectueel eigendom zoals geregeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek, geldt een onmiddellijk opeisbare vordering van €10.000, vermeerderd met €2000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 3. De sanctie in Art. 9 lid 2. laat het recht van Tasman Professionals voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Art. 10: Algemeen

 1. Tasman Professionals behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving  aan Opdrachtgever.
 2. Alle geschillen met Tasman Professionals, voortvloeiend uit alle aanbiedingen en offertes, overeenkomsten en introducties door Tasman Professionals zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Tasman Professionals, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en de uitleg daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en introducties door Tasman Professionals, de overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
Scroll to Top